shift

[ʃɪft] [ʃɪft]

v. (使)移动,(使)转移;(使)转换到(另一个人或另一事物);(使)改变意见(或信仰等);<英,非正式>赶快;<美>换(挡);(计算机)移位;按(计算机键盘上的)Shift 键;<英,非正式>摆脱,消除;<英,非正式>(尤指大量)销售,出售;<英,非正式>狼吞虎咽地吃;<古>含糊其辞,拐弯抹角

n. 改变,转变;轮班工作时间;轮班工作的人;(计算机键盘上的)Shift 键;(计算机)移位;<美>(机动车的)换挡装置;宽松直筒连衣裙(=shift dress);<史>长而宽松的内衣;(建筑)错位;(美橄)(开赛前)球员位置的变换;(天文)(光谱线的)偏移;语音演变(sound shift 的简称);<古>计谋,诡计

[ 复数:shifts 第三人称单数:shifts 现在分词:shifting 过去式:shifted 过去分词:shifted]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-26 22:53:29 2023-03-26 22:08:08 2023-03-27 00:00:21 2023-03-26 22:29:17 2023-03-26 22:09:17 2023-03-26 23:38:36 2023-03-26 23:25:17 2023-03-26 22:18:04 2023-03-26 22:33:28 2023-03-26 23:21:53 2023-03-26 23:18:46 2023-03-26 22:07:47 2023-03-27 00:06:38 2023-03-26 23:29:51 2023-03-26 23:46:03 2023-03-26 22:58:53 2023-03-26 22:37:56 2023-03-26 22:49:20 2023-03-26 23:01:46 2023-03-27 00:26:41