pass

[pɑːs] [pæs]

v. 经过,越过;前行,穿过;使穿过;传递,传送;传达(信息);传(球);(所有权)转移,转让;转变,转化;交流,交换;(数量上)超过,突破;(时间)流逝;度过,消磨;通过(考试、课程等);使及格,使通过;(尤指以投票方式)通过(法律或提案);(立法等)获得通过,被批准;略过(问题);过得去,还行;排泄;使(货币等)流通;结束,停止;去世;拒绝邀请(提议);传染;用假币支付;发生;提出(批评或意见);(纸牌等游戏中)不叫,过;传播,散布;(依法)给予某人;宣布,声明

n. 出入证,通行证;及格,合格;传球;山道,山口;阶段,步骤;(计算机)一次浏览,一次扫描;飞越;变戏法;(击剑中的)戳刺;(不好的)境遇,处境;(桥牌)不叫

【名】 (Pass)(德、英)帕斯(人名)

[ 复数:passes 第三人称单数:passes 现在分词:passing 过去式:passed 过去分词:passed]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-25 14:36:51 2023-03-25 15:27:58 2023-03-25 13:25:07 2023-03-25 15:07:06 2023-03-25 13:59:26 2023-03-25 15:35:08 2023-03-25 15:04:07 2023-03-25 15:19:41 2023-03-25 13:51:23 2023-03-25 13:38:56 2023-03-25 14:58:14 2023-03-25 15:05:22 2023-03-25 13:51:06 2023-03-25 13:53:19 2023-03-25 14:51:02 2023-03-25 15:07:18 2023-03-25 15:02:15 2023-03-25 14:57:06 2023-03-25 14:38:41 2023-03-25 13:26:16